நட்தினியுடன் காம விளையாட்டு – 1


Click to Download this video!

நட்தினியுடன் காம விளையாட்டு – 1

(Tamil Kamakathaikal – Nandhiniudan Kamavilaiyattu 1)

Tamil Kamakathaikal - Nandhiniudan Kamavilaiyattu 1

Ilampen Pundai Nakkum Tamil Kamakathaikal – வனக்கம் நான் ராகூல், இந்த தலத்திற்ககு புதிதூ.என் தமிழல் பி்ல இருந்தால் மன்நிக்கவும்.

இந்த க௦த பற்றி உந்கள் கறுத்௦த [email protected] அனுப்புக
அது நடந்தது 5 வயதில்,ஆம் எனக்கு அப்போதே அது நடந்தது.அதற்கு காரனம் நன்தனி!!!
அவள் என் அத்௦த பென். அவள் பார்க்க சின்ன வயது ரம்பா போல இறுப்பள்.நல்ல நிறம், சிக்கான உடல்,வேகுலீ பேச்சு.

அவள் உலகம் அறியாத பேண்.அது எனக்கு நல்லதாக போனது.
எ௩்கள் தாத்தா விடு 2 கட்டு விடு. விளையாட நிறய இடம் உன்னடு.விடுமு்ற நாக்களில் நான் அ௪்கு செல்வேன்.நான் எப்போதும் நன்தினியோடு தான் விளையாடுவேன். அவளுக்கு என்்ன விட 1 வயது தான் குறைவு.

எ௩்கள் விளையாட்டு முதலில் நன்றாக தான் போனது.பின்னற் இறுவறும் கட்டி பிடிக்க பழகிநோம்.அவள்தான் எனக்கு இ்த சோல்லிகோடுத்தாள். பின்னற் முத்தம் கொடுப்பது, அவள் ஜட்டிகுள் ்க விடுவது,மு௦ல சப்புவதுமாக மாறியது.தினமும் விளையாடும்

போது முத்தம் கொடுப்போம். பின்னர் ஒறுவற் மு்லப்ள சப்புவொம்.அவள் ?
்க விட்டு நொன்ட எனக்கு பிடிக்கும்.எ௩்கள் விளையாட்டு எப்போதும் ரயில் ஆட்டம் தான்.

நான் ttr, அவள் பயனி. நான் அவளிடம் ticket கேட்பேன். அவள் இல்்ல என்பாள். உடனே நான் அவ்ள கா்ல விரித்து காட்ட சொல்வேன். அவள் எப்போதும் பூ போட்ட ஜட்டி அனிவாள். நான் அவள் ஜட்டியில் என் முகத்்த பு்தபேன். மிகவும் வாசமாக இருக்கும். நான் ஜட்டியோடு அப்படியெ சப்புவென். அவள் அ்த ரசிப்பள். பின்னர் அவள் என் சுன்னீ்ய வேளிய எடுத்து நன்றாக சப்புவாள்.நான் எப்போதும் கால்சட்டை தான் அனிவேன்.பின்னர் எ௩்கள் மு்லபகள சப்புவோம்.அவளுக்கு மு்ல இல்்ல, இருந்தாலும் சப்புவோம். அது எ௩்களுக்கு சுகமாக இருக்கும்.

அடுத்து திருடன்-போலிஸ் விளையாட்டு.நான் எப்போதும் போலிஸ். அவள நிக்க வச்சு check பன்னுவேன். அப்படியே அவள் ஜட்டிக்குள் ்க விட்டு தடவுவேன். அவள் பாவாடைய துக்கி காட்ட நான் அப்படியே கடித்து சு்வப்பேன்.அவள் சின்ன புன்டய விரித்து பார்ப்பேன்.அட்டி குட்டி பால் குடிப்பது போல நான் அவள் புன்டய சப்பி எடுப்பேன்.

ஒரு மு்ர நா௨்கள் ஒலிந்நு-பிடித்து விளையாடிநோம். அ்னத்து சிறுவர்களும் சேர்ந்து விளையாடிநோம்.அப்போது நானும் அவளும் ஒரு அ்றக்கு ஒலிய சேன்றோம். நா௩்கள் மட்டும் அ௩்கு ஒலிந்துகோன்டோம்.அ௨்கு மறுபடியும் எ௪்கள் விளையாட்்ட தோட௪்கினோம்.

மேலும் செய்திகள் பணக்கார வாழ்க்கை

நான் அவ்்ள பின்னால் இருந்து கட்டி அ்ணத்தேன். அப்படியே அவள் ஜட்டி்ய தடவிநேன்.அவள் நன்றாக எனக்கு குண்டிய காட்டினாள்.பின்னர் நான் அவளுக்கு உதட்டில் முத்தம் கொடுத்தேன்.என் நாக்கால் அவள் வாய் சுவத்தேன்.இந்த மு்ற நன்றாக இநித்தது.

இந்த மு்ற எ௨்களுக்கு முடு எரியது.அப்படியே அவள் ஜட்டி்ய தடவி பார்த்தேன் . பின் அவள் முன் மன்டியிட்டு அவள் பாவாடைய துக்கி பார்த்தேன்.அவள் வேள்்ள நிற ஜட்டி அனிந்துதிருந்தாள்.அ்த முகர்ந்து பார்த்தென். பின் மெல்ல சப்ப தோடந்கினேன். மெல்ல அவள் புன்்ட்ய ஜட்டியோடு கடீத்தேன்.

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும்

அவள் அ்த ரசித்தாள். எப்போதும் ஜட்டியோடு சப்புவது எனக்கு அலுப்பாக இருந்தது.இந்த மு்ற அவள் ஜட்டி்ய மெல்ல அவிழ்தேன். அவள் ஒன்றும் மருக்கவில்்ல. முதல் மு்ற அவ புன்டய அருகில் பார்த்தேன்.வயதுக்கு வராத புன்்ட. மிகவும் அழகாக இருந்தது.அதில் முடியே இல்்ல. மிகவும் வேள்யாக இருந்தது.புன்்ட இதழ்கள் ரோஷ் நிறத்தில் இருந்தது. அவலது கால்கள் தந்த நிறத்தில் இருந்தது.

அவள் புன்டய பார்ததும் எனக்கு வேறி ஏறியது. ரோஜா இதழ்போல இருந்தது. நான் உடணே அதில் வாய் ்வது ஒரு முத்தம் கோடுத்தேன். அவள் சற்று சினுந்கினாள். முதல் மு்ற ஒரு புன்டய நக்கபோரேன்.நான் அவள் புன்டய நக்க ஆரம்பித்தேன். அது ஒரு jam போல இருந்தது. முதல் சு்வ என்்ன கிரந்கடத்தது.

நான் அவள் புன்ட மேல் புரத்தில் நக்க துடந்கிநேன். அவள் கா்ல வரித்த்து நன்ராக காட்டிநாள்.ஒரு வெள்ளகரி புன்்ட போல இருந்தது.மெல்ல அவள் புன்்ட உள்ள நாக்்க செலுத்திநேன்.அவள் எனக்கு நல்லா துரந்து காட்டிநாள். நான் நாக்்க உள்ள விட்டு ஆட்டிநேன்.நான் அருவில் குடிப்பது போல அவள் புன்டய பருகிநேன்.10 நிமிடம் அவ்வாறு சேய்தேன். அவள் இப்போது நல்ல கிரக்கத்தில் இருந்தால்.

நான் எழுந்து அவள் உதட்டில் முத்தம் தந்தேன்.அவள் என்்ன அ்னத்து முத்த ம்ழ தந்தாள்.அவளாக என் முன் மன்டியிட்டாள். என் கால்சட்டைகுள் ்கவிட்டு என் சுன்னிய வேளிய எடுத்தாள். வேகமாக தன் வாய்குள் ்வத்து சப்ப தோடந்கிநாள்.அவள் எப்போதும் என் சுன்னி மேல் மோட்்ட சப்புவாள்.இந்த மு்ற வேகமாக சப்ப தோட௩்கினாள்.இந்த மு்ற என் உள் மோட்்ட சப்ப கேட்டாள்.நான் தயந்கிநேன்.

அவள் என்னிடம் கெ௩சி கேட்டாள். முதலில் என் கோட்டய நக்க சொன்னேன்.அவள் என் சுன்னிய துக்கி பிடித்துகொன்டு என் வி்ரக்ள நக்கினாள். எனக்கு ஏதோ வெடிப்பது போல ஒரு உனர்வு.மின்டும் சுன்னி நக்க கேட்டாள். நான் சரி என்றேன். அவள் உடனே என் சுன்னிய உரிவி என் சிவந்த மோட்்ட பார்த்தாள். மெல்ல நக்கினாள்.

மேலும் செய்திகள் ம்ம்ம்மமா அதுகுள்ள சொருகாதிங்க

எனக்கு சிலிர்த்தது.உடனே அ்த தன் வாய்குள் ்வத்தது நக்க தோடந்கிநாள். முதல் மு்ற அவள் என் சுன்னிய உம்பினள். நான் சோர்கத்தில் மிதந்தேன்.என்ன ஒரு சுகம். நான் வயதுக்கு வரவில்லை என்றாலும் என் சுன்னி மேல்ல கலம்பியது. அவள் விடாமல் என் சுன்னிய உம்பினாள்.

10 நிமிடம் கழித்து எனக்கு எதோ வேள்யாக வந்தது. இரன்டு துளி தான்.அதற்குள் நான் சோர்கம் சென்று வந்தேன். பிரகு என்ன செய்ய என்று தேரியல. அவள நிக்க சோல்லி என் சுன்னிய அவள் புன்டயில் ்வது தேத்தேன். இதுதான் எ௩்கள் முதல் அனுபவம்.

ஒவ்வொரு மு்ற சென்றாலும் ந௩்கள் இந்த காம கலியாட்டம் ஆடுவோம்.நாந்கள் விளயாட்டு அரதம்மித்தது முத்த ம்ழ தோட௩்கும். பின்னர் அவள் எனக்கு வாய் போடுவாள். நான் அவளுக்கு நாக்கு போடுவேன். அன்றில் இருந்து நான் நாக்கு போடுவதில் கில்லாடு ஆனேன்.நாக்கு போடும் போது பேன் உருப்்ப நல்லா சுத்தம் சேய்ய வேன்டும். அப்ப தான் ரோம்ப நேரம் நாக்கு போடலாம்.

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும்

நன்திநி எப்போதும் புன்டய கழுவிட்டு தான் விளையாட வருவாள்.

சில சமயம் நான் அவள் பாவாடைகுள் ஒலிந்து கோன்டு நாக்கு போடுவேன்.அப்போது அவள் கா்ல விரித்து அவள் புன்டய என் முகம்மேல் ்வபாள். நான் அப்படியே சப்பி சு்வப்பேன்.

விளயாட்டு முடிந்தது அவள் ஒன்னுக்கு போவாள். நான் அவள் பின்னால் சேன்று அ்த பார்பேன். அப்போது என் சுன்னிய எடுத்து அவள் வாய்ல் ்வது அழுத்துவேன். அவள் ஒன்னுக்கு பொய்கோன்டே என் சுன்னிய சப்புவாள்.
இவ்வாறு எ௩்கள் காம்ம் நன்றாக சேன்றது. Pundai Nakki Edukkum Tamil Kamakathaikal

More Tamil KamaKathaikal

error: Content is protected !!

Online porn video at mobile phone


tamil dirty newtamil kamakathaikal thangainew sex in tamiltamil kama kathai in anniwww tamil kama kathal comaunty kama kathai tamiltamil sex rape storiestamil antharanga kathaigaltamil kudumba kamamamanar marumagal sextamil dirty stories 2005கண்ணகி அத்தையின் தூமை குடித்த ராமூவின் பாகம் 3tamil newsex storiestamil dirty stories with imagestamil ammavai otha kaatuvasi storiestamil sex kadaikalnew kama storyreal sex stories in tamilMarumagan new ol kathaikalபாட்டியின் முலைகள்tamil annan thangai kama kathaiall tamil kama kathaitamil acter sex storytamil dirty stories comtamil kamakathaikal new storiestamil insest storiesmamiyar otha marumagantamil kudumba kama kathaitamil six storeஅம்மா வா ஓக்கலாம்tamil pengal kamamtamil kama kathai realUrine Kamakathaitamilsex storyesteacher sex stories in tamilஎன்னை ஓத்தான்city tamil dirty storiesmamiyar pundaiamma magan sex kathaikamaveri kathaigal in tamil languagekama kathai hottamil sex kama veritamil sex aunty kama kathaiamma magansex kadhaikalVazhkai payanam sex storytamil manive kama kathikalஜோடி மாற்றி ஓப்பதுaunties kama storiestamil kamakathaikal in tamil languageakka kuda paduthen tamil kamakathaikalamma magan tamil kama storytamil sister sex storiestamil dirty newamma magan kama storyஅண்ணியின் காம முலைtamil pengalin kama verinew kama story tamilwww tamil new kama kathai comkama pengal tamilபெரிய சூத்து உள்ளtamil kamakathaikal neworu kudumbathin kamakathai tamilpundaikathaikaltamilsex stroiestamil sex stories in thanglishtamil hot sex kama kathaitamil dirty stories 2016tamil kamakathaikal with imagestamil kamaveri kathaikal comkama kadhalஅம்மா கருப்பு கூதி பெரிய தடிதமிழ் இளம் காதலி புண்டை கதைtamilkathaikal